profiles_header

Polish

Projekt PROFILES (Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education though Science) jest realizowany w ramach 7 Programu Ramowego przez okres 4 lat. Rozpoczął się on w grudniu 2010 roku, a zakończenie planowane jest w listopadzie 2014 roku. Oprócz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej bierze w nim udział 21 partnerów z krajów europejskich oraz Izraela i Turcji.

Zadaniem projektu jest upowszechnienie uczenia się przez odkrywanie w kształceniu przyrodniczym na poziome gimnazjum przy jednoczesnym rozbudzaniu zainteresowania uczniów wiedzą przyrodniczą poprzez ukazanie jej znaczenia w życiu codziennym. Osiągnięcie związanych z tym celów będzie polegało na odpowiednim przygotowaniu biorących udział w projekcie nauczycieli przedmiotów przyrodniczych oraz zwiększeniu ich poczucia własnej skuteczności zawodowej. Wykorzystane zostanie również wsparcie środowisk mających wpływ na przebieg i efekty kształcenia przyrodniczego.

Założenia programu zajęć przeznaczonych dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych biorących udział w projekcie uwzględniają cztery elementy ich rozwoju zawodowego: nauczyciel jako uczeń, nauczyciel jako skuteczny nauczyciel, nauczyciel jako refleksyjny praktyk oraz nauczyciel jako lider. Ich uczestnicy poznają możliwości zastosowania na lekcjach przedmiotów przyrodniczych materiałów dydaktycznych, opracowanych w ramach wcześniejszego projektu. Program zajęć będzie opracowany z uwzględnieniem opinii i potrzeb uczestniczących w nich nauczycieli, aby mogli oni również poznać od strony teoretycznej najnowsze osiągnięcia w zakresie nauczania przedmiotów przyrodniczych i nabyć umiejętność ich wykorzystania w praktyce.

Miarą osiągnięcia zaplanowanych efektów będzie wzrost poczucia własnej skuteczności nauczycieli uczestniczących w projekcie wynikający z poszerzenia i uzupełnienia ich warsztatu zawodowego o umiejętności niezbędne w nowoczesnym nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Będzie to połączone z rozbudzeniem zainteresowań uczniów wiedzą przyrodniczą dzięki stworzeniu im warunków do uczenia się przez odkrywanie oraz ukazanie przydatności praktycznej poznawanej wiedzy, co ma być czynnikiem decydującym o trwałości zmian w pracy zawodowej nauczycieli wynikających z ich udziału w projekcie. Istotną wartość projektu stanowić będzie stworzenie sieci powiązań partnerskich między uczestniczącymi w nim nauczycielami oraz upowszechnienie jego efektów poprzez działania z udziałem jego uczestników, przy wykorzystaniu odpowiednich do tego form, zwłaszcza specjalnie stworzonej do tego celu platformy internetowej.