profiles_header

Czech

PROFILES (Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science) je projekt  FP7 (Sedmého rámcového programu), který je financovaný v rámci programu SiS (Science in Society).  PROFILES konsorcium je tvořeno v současnosti 21 institucemi z 19 zemí (duben 2011).

Projekt PROFILES propaguje IBSE (Inquiry-based Science Education = přírodovědné vzdělávání založené na výzkumu) prostřednictvím zvyšování vlastní výkonnosti přírodovědných učitelů, ke kterému dochází osvojením účinnějších výukových metod s podporou všech partnerů. Tak se projekt PROFILES stává prostředkem kvalitnějšího porozumění účelu přírodovědného školního vzdělávání.

Projektovou inovací je využití existujících výukových materiálů na podporu učitelů, prostřednictvím inspirativních (dlouhodobých) pregraduálních a postgraduálních tréninkových programů, které odrážejí názory partnerů a potřeby studentů.

Projekt je založen na partnerství učitelů vedoucí k implementování existujících obsahově a IBSE zaměřených příkladových výukových materiálů. Dlouhodobé učitelské tréninkové kurzy, odrážející výzvy pro účastníky, povedou ke zvýšení učitelských dovedností při rozvoji tvořivosti, řešení přírodovědných problémů a sociálních aspektů učebního prostředí. Toto prostředí vnitřně motivuje studenty k přírodovědnému vzdělávání a rozvoji jejich individuálních kompetencí jako jsou potřebné rozhodovací dovednosti v přírodovědném zkoumání.  

Mírou úspěchu je zjišťování (a) vlastní výkonnosti přírodovědných učitelů v rozvoji jejich aktuálního vyučování a (b) přístup studentů k přírodovědné výuce, která bude obsahově zaměřená, cílená na studenty a s důrazem na IBSE. 

Rozšiřování přístupů, reakce partnerů a podněty doprovodné evaluace vytvářejí klíčový projektový cíl, plně využívající internetové a další užitečné technologie.

Projekt vyvolává diseminační přístupy, které označujeme jako „učitelské vůdcovství“ vedoucí další učitele v pregraduální a postgraduální přípravě k podněcování celonárodních partnerských aktivit.  PROFILES projekt je zaměřen na přírodovědné vzdělávání na druhém stupni základních škol a na středních školách, avšak otvírá širší prostor pro výzkumné vzdělávací přístupy. PROFILES projekt se zaměřuje na motivování studentů k přírodovědnému vzdělávání jak vnitřní motivací (význam a smysluplnost chápané studenty), tak vnější motivací (učitelské pobídky a posilování).

Zamýšleným výstupem projektu PROFILES je posílení smysluplnosti přírodovědného vzdělávání, pevněji spjatého s přírodovědou 21 století a ISBE, posilující přírodovědnou gramotnost. Toho lze dosáhnout akceptováním kulturních a genderových specifik.