profiles_header

Estonian

PROFILES projekti eesmärk on suurendada õpetajate enesekindlust seoses valmidusega kasutada uurimusliku õpet loodusainete tundides (IBSE- Inquiry Based Science Education). Lisaks kogutakse ühiskonnas olulistelt arvamusliidritelt täiendavat informatsiooni loodusainete õpetamise ja koolilõpetajatele vajalike kompetentsuste kohta. Projekti uudsus seisneb selles, et õpetajat võetakse kui võrdset partnerit, et liikuda seniselt ainekeskselt õpetamiselt uurimusliku õppe suunas. Õpetajatele pakutakse täienduskoolitusi ja nad saavad projekti eesmärkidele vastavad õppematerjalid, mida on võimalik kasutada koolitundides. Projekti eesmärkide täitmisel on olulisel kohal õpetajate enesereflektsioon, omavaheline koostöö ja võimaluste leidmine õpetajate professionaalsete oskuste suurendamiseks. Seeläbi suureneb õpilaste oskus lahendada loodusteadusliku sisuga probleeme loovalt ja langetada sotsiaal-teaduslikke otsuseid.

Projekti eesmärk

PROFILES projekt hõlmab õpetaja arengut neljal tasandil:

1) õpetaja kui õppija,

2) õpetaja kui eeskujulik õpetaja,

3) õpetaja kui reflekteeriv partner,

4) õpetaja kui juht.

PROFIELS projekti eesmärk on kujundada täienduskoolituse läbinud õpetajatest juhid, kes omakorda hakkavad koolitama järgmisi õpetajaid. PROFILES projekt keskendub avatud uurimuslikule õppele (open inquiry approaches) kui ühele olulisemale eesmärgile loodusainete õpetamises ning seeläbi suureneb ka õpilaste sisemine ja välimine motivatsioon loodusainete õppimiseks. Projekti tulemusena muutub loodusainete tundides õpitav õpilaste jaoks tähenduslikumaks, sest õpilastel on võimalus seostada ennast tunnis käsitletavate interdistsiplinaarsete igapäevaeluliste sotsiaal-teaduslike probleemidega kasutades uurimuslikku õpet.