profiles_header

Latvian

      PROFILES (Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through ScienceProfesionāls, reflektīvs skatījums uz pētniecībā balstītu mācīšanos dabaszinātņu izglītībā) ir Septītās pamatprogrammas (FP7) finansēts projekts SiS (Science in Society – Zinātne sabiedrībā) ietvaros. Šobrīd PROFILES apvienībā ietilpst 21 institūcija no 19 dažādām valstīm (dati 2011. gada aprīlī).

      PROFILES veicina uz pētījumu balstītu dabaszinātņu izglītību, paaugstinot dabaszinātņu skolotāju efektivitāti un atbildību izvēlēties  efektīvākos mācību paņēmienus, kurus atbalstītu ieinteresētās puses. PROFILES palīdz radīt labāku izpratni par dabaszinātņu mācību mērķu maiņu skolās.

      Projekta jauninājums ir ilgtermiņa skolotāju sākotnējās un tālākās profesionālās pilnveides programmas, kas atspoguļo iesaistīto pušu uzskatus un skolēnu vajadzības, izmantojot esošos dabaszinātņu mācību materiālus skolotāju atbalstam.  

      Projekts ir balstīts uz „skolotāju partnerību” ar mērķi ieviest uz konteksta apguvi virzītus un  pētniecībā balstītus dabaszinātņu mācību materiālus. Ilgtermiņa skolotāju profesionālās pilnveides nodarbības, kurās dalībnieki reflektē par sev nozīmīgiem, praksē sastaptiem izaicinājumiem, attīstīs skolotāju prasmes veidot radošu, dabaszinātnisku problēmu risināšanai piemērotu un socio-zinātniski saistītu mācību vidi; mācību vidi, kas veicina skolēnu iekšējo motivāciju apgūt dabaszinātņu priekšmetus un stiprina katra individuālās pamatprasmes, piemēram,  pētnieciskās prasmes, prasmi pieņemt atbilstošu lēmumu u.c.

      Panākumi tiek mērīti nosakot, pirmkārt, dabaszinātņu skolotāju pašefektivitāti modernu dabaszinātņu priekšmetu mācīšanā un, otrkārt, mērot skolēnu attieksmi pret dabaszinātnēm un mācību procesu dabaszinātņu priekšmetos, kas ir virzīts uz konteksta apguvi, centrēts uz skolēnu un ar uzsvaru uz pētniecībā balstītu mācīšanos.

      Mūsdienīgu mācību pieeju izplatīšana, ieinteresēto pušu reakcija un ieskats, ko sniedz izmantotā izvērtēšana, veido turpmāko projekta galveno uzdevumu, kad daudz plašāk tiktu izmantots internets u.c. iespējas. 

      Projekts veicina tā pieeju izplatību ar skolotāju profesionālo pilnveidi, sākotnēji izmantojot tā saukto „skolotāju - līderu” mācības un veidojot valsts mēroga mācību grupas interesentiem darbam ar citiem skolotājiem. PROFILES projekts koncentrējas uz dabaszinātņu apguvi 7. – 12.klases posmā, lai skolēnam atvērta pētnieciskā darbība būtu tās galvenais mācību mērķis. PROFILES lielu uzmanību velta dabaszinātņu priekšmetu apguves motivācijai skolēnu starpā, šeit runājot gan par iekšējo motivāciju (svarīgumu, personīgo nozīmīgumu, kā to uztver skolēni), gan ārējo motivāciju (skolotāju uzmundrinājums un iedrošinājums).

      Iecerētais PROFILES projekta mērķis ir panākt, ka dabaszinātņu izglītība kļūst  jēgpilna, vairāk saistīta ar 21. gadsimta zinātni un balstīta uz skolēnu pētniecisko darbību, kas veicinātu skolēnu dabaszinātnisko izpratību. Tas tiks panākts, ievērojot kultūru un dzimumu atšķirības.