profiles_header

Slovenian

Projekt PROFILES (Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education through Science; Učiteljeva refleksija o raziskovalnem učenju in izobraževanju z naravoslovjem) je projekt 7. evropskega okvirnega programa v sklopu Naravoslovje v družbi (Science in Society; SiS). Konzorcij PROFILES sestavlja 21 ustanov iz 19 držav, članica konzorcija je tudi Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. Več o projektu najdete na spletnih straneh http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/profiles/.

Projekt PROFILES je namenjen promociji poučevanja in učenja naravoslovja z raziskovanjem (Inquiry-Based Science Education; IBSE). Pri tem ima osrednjo vlogo samozavedanje učiteljev, da je potrebno na osnovnošolski in srednješolski ravni pri svojem delu uporabljati inovativne in učinkovite strategije poučevanja naravoslovnih predmetov.

Temeljni cilj projekta je usposobiti učitelje biologije, kemije in fizike za uporabo učnih gradiv, ki sledijo filozofiji projekta. Učno gradivo, ki se bo uporabljajo v projektu bo zadostilo ciljem učnih načrtov predmetov ter bo temeljilo (z večjimi ali manjšimi dopolnitvami) na gradivu, ki je bilo oblikovano v sklopu prejšnjega FP6 projekta PARSEL (gradivo si lahko ogledate na http://www.parsel.uni-kiel.de/cms/index.php?id=modules) in VAUK pristopu, ki ga razvija raziskovalna skupina na Pedagoški fakulteti (primere gradiv si lahko ogledate na http://www2.pef.uni-lj.si/kemija/profiles/).

Projekt je zasnovan na medsebojnem partnerstvu učiteljev in raziskovalcev, s ciljem uvajanja na družbeno-naravoslovnem kontekstu temelječih učnih gradiv, ki spodbujajo problemsko zasnovan pouk skozi učenčevo raziskovanje. Pri tem je v ospredju poučevanja in učenja naravoslovnih vsebin bolj ali manj odprto raziskovalno delo učenca, osnovano na izvajanju eksperimentalnega dela.

Cilj projekta je torej, da bi se z usposabljanjem učiteljev, ki naj bi temeljilo tudi na njihovih željah in potrebah, povečala njihova usposobljenost za razvoj ustvarjalnega, problemsko zasnovanega in z družbeno-naravoslovnimi situacijami prepredenega učnega okolja. Znano je, da take učne situacije spodbujajo motivacijo učencev za učenje naravoslovnih vsebin. Pri tem je seveda pomembno spremljanje tako notranje (učenci spoznajo pomen učenja) kot zunanje motivacije (učence za učenje spodbujajo učitelji ali učno gradivo) učencev za učenje naravoslovnih vsebin pri vseh naravoslovnih predmetih in na vseh ravneh izobraževanja. Hkrati pa bi te učne strategije razvijale učenčeve kompetence, kot so sposobnosti odločanja in reševanja naravoslovnih problemov, s katerimi se srečajo kot odrasli državljani.

Pri projektu se bo širjenje inovativnih pristopov poučevanja izvajalo tudi s tako imenovanimi 'vodilnimi učitelji', ki bodo sodelovali pri promociji izobraževanja drugih učiteljev in bodo v naslednjem krogu izobraževanja učiteljev (predvidoma leto 2012) sodelovali pri pripravi in vodenju delavnic. Projekt PROFILES je osredotočen na poučevanje naravoslovnih predmetov, naravoslovja, biologije, kemije in fizike, v tretjem obdobju osnovne šole in v 1. in 2. letniku srednje šole.

Uspešnost projekta se bo kazala v povečanju zavedanja učiteljev naravoslovnih predmetov, da je potrebno razvijati sodobne pristope poučevanja naravoslovnih vsebin ter povečanju pozitivnega odnosa učencev do naravoslovja, ki je umeščeno v življenjske situacije in omogoča problemsko in raziskovalno naravnan pouk.

Pričakovan rezultati projekta PROFILES, ki se bo zaključil konec leta 2014, je poučevanje in s tem učenje naravoslovja z razumevanjem z uporabo družbeno-naravoslovnega konteksta in pouka z raziskovanjem z željo, da se pri učencih in dijakih doseže večja naravoslovna pismenost.